logo lef2

‘helpt kinderen weer plezier te vinden in leren!’

bel gerust voor meer info!

06-24808839

1) De Remedial Teacher, verder te noemen RT’er, stelt zich volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel Remedial Teaching te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht. De gedragscode kun je lezen op de website van de LBRT.

2) Onder de begeleiding wordt verstaan:
a) het onderzoek indien nodig
b) het opstellen van een onderzoeksverslag indien nodig
c) de remedial teaching zelf
d) het opstellen van een handelingsplan -het evalueren van het handelingsplan

3) De ouder/verzorger geeft de RT’er de inlichtingen en de medewerking die deze voor de begeleiding nodig heeft.

4) RT praktijk Leren En Floreren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende of tegenvallende prestaties en/of vorderingen van de leerling. RT praktijk Leren En Floreren zal haar uiterste best doen, maar kan geen resultaat garanderen.

5) De actuele tarieven zijn te vinden op de website. Er wordt na het versturen van de factuur een betalingstermijn van 2 weken gehanteerd. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan RT praktijk Leren En Floreren niet verplicht worden tot uitvoering van de Remedial Teaching. Indien ouders/verzorgers in gebreke blijven dan komen de incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten voor hun rekening.

6) RT praktijk Leren En Floreren is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk een maand voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de cliënt meegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

7) In geval van langdurige verhindering of ziekte zal de RT’er zich inspannen om voor vervanging te zorgen.

8) De aansprakelijkheid van RT praktijk Leren En Floreren is beperkt tot zaken die onder de bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) vallen.

9) Een afspraak die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. Indien de RT in overeenstemming met ouders op school gegeven wordt, zijn ouders verantwoordelijk voor het tijdig (minimaal 24 uur van te voren) afmelden als de RT door activiteiten op school niet door kan gaan.

10) Indien de ouder/verzorger de Remedial Teaching van het kind voortijdig wil beëindigen dient hij/zij dit schriftelijk met vermelding van reden, te melden. Indien er zwaarwegende redenen zijn kan RT praktijk Leren En Floreren de begeleiding stoppen. Zij zal dit dan schriftelijk mededelen.

11) De RT’er richt een dossier in met betrekking tot de voortgang en de uitgevoerde begeleiding. In de privacyverklaring kun je lezen wat de bewaartermijn is en staat nog een keer beschreven hoe met deze gegevens om gegaan wordt.

12) De RT’er verstrekt aan anderen dan de ouder/verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage in of afschrift van het dossier of andere gegevens dan met toestemming van de ouders)/verzorger(s).
Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met RT praktijk Leren En Floreren zijn overeengekomen.

contact gegevens

RT praktijk Leren En Floreren
Stevenshof 22
3319 AX Dordrecht
06-24808839